Verplichtingen van afnemer en deelnemers bij de uitvoering van een coachtraject / training

 • Afnemer (resp. een door haar aangewezen (extra) deelnemer) dient zorg te dragen voor het juist en volledig verstrekken van door aanbieder gevraagde en/of voor de training/coaching benodigde essentiële informatie.
 • Een (extra) deelnemer is gebonden aan de in de overeenkomst (inclusief deze algemene voorwaarden) opgenomen bepalingen.
 • Afnemer staat er voor in dat zij en een door haar aangewezen (extra) deelnemer zich houden aan de in de overeenkomst (inclusief deze algemene voorwaarden) opgenomen bepalingen die (mede) van toepassing zijn op deelnemers.
 • De onderdelen van een programma dienen te worden doorlopen binnen de periode als aangegeven in het informatiemateriaal over het programma.
 • Afnemer resp. een door haar aangewezen (extra) deelnemer dienen zich,vanuit een positieve grondhouding, coöperatief op te stellen bij het volgen van een training/coaching.

Annuleringsvoorwaarden 

 • Afnemer is gerechtigd deelname te annuleren en deelname aan het programma op te zeggen
 • Annulering van deelname aan een programma dient te geschieden door middel van een mail naar info@lisettetol.nl. Een ontvangstmail zal worden verstuurd zodra de opzegging binnen is. Zonder deze mail is het programma nog niet geannuleerd. Ook kan een aangetekende brief worden verstuurd.
 • Bij annulering van afnemer is aanbieder niet gehouden restitutie van het door afnemer betaalde bedrag en afnemer is onverminderd gehouden eventueel nog verschuldigde betalingstermijnen aan aanbieder te voldoen.
 • Bij annulering van deelname aan een programma is afnemer gerechtigd binnen 7 werkdagen na annulering een andere deelnemer aan te wijzen voor deelname aan het programma. Het staat aanbieder vrij om een vervangende deelnemer al dan niet te accepteren.
 • Annulering / opzegging van een online leerovereenkomst is niet mogelijk na totstandkoming van de overeenkomst.
 • Verplaatsing van geplande 1 op 1 gesprekken in een programma is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties, uitsluitend ter beoordeling van de aanbieder. Gemiste gesprekken kunnen niet worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging / vermindering van de (betalings) verplichtingen van de afnemer.